ON-LINE /WARSZTATY PERKUSYJNE Z MACIEJEM “ŚLIMAKIEM” STAROSTĄ 🗓

18:00, czwartek, 12.11.2020 do sobota, 14.11.2020

warsztaty bębniarskie ze ślimakiemRADA I ZARZĄD DZIELNICY BIELANY ZAPRASZAJĄ NA

Stowarzyszenie Anatomia Rocka będzie się kontaktować z osobami zapisanymi na lekcje indywidualne.

S P O T K A N I E  E D U K A C Y J N E  I  K O N C E R T  S I Q
S A L A  W I D O W I S K O W A , U R Z Ą D  D Z I E L N I C Y  B I E L A N Y, U L . S . Ż E R O M S K I E G O  2 9
12  LISTOPADA , G O D Z . 1 8 : 0 0

 

 

L E K C J E  I N D Y W I D U A L N E
B I E L A Ń S K I  O Ś R O D E K  K U L T U R Y , U L . C . G O L D O N I E G O 1
13 LISTOPADA , G O D Z . 1 6 : 3 0
14 LISTOPADA, G O D Z . 9 : 0 0

WARSZTATY PERKUSYJNE
Z MACIEJEM “ŚLIMAKIEM” STAROSTĄ
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
ZAPISY NA LEKCJE INDYWIDUALNE I KONCERT:
ANATOMIAROCKA@GMAI L .COM

from to
Scheduled Archiwum Wydarzeń